OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr I/EFRROW/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023
Cel szczegółowy 2 – Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023
Przedsięwzięcie 9 – Wsparcie procesu powstawania i rozwoju podmiotów sektora MSP ze środków PROW

na operacje z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków:

– Termin, od którego można składać wnioski – 28.12.2016

– Termin, do którego można składać wnioski – 16.01.2017

II. Miejsce składania wniosków
Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch trwale spiętych egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich wersji elektronicznych*, do siedziby Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD wpisana przez pracownika LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.
Pracownik biura LGD nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku. Numer ten odzwierciedlony zostaje w Rejestrze wniosków prowadzonym przez LGD. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznanie wsparcia, wniosku o płatność, dokument Lokalnej Strategii Rozwoju oraz inne niezbędne dokumenty dostępne jest na stronie internetowej www.su-se.pl oraz w biurze LGD.
* wersja elektroniczna tj. płyta CD lub DVD winna zawierać Wniosek o przyznanie pomocy, Biznesplan i być tożsama z wersją papierową

IV. Formy wsparcia
Premia

V. Warunki udzielenia wsparcia
– Kto może składać wnioski?
O środki ubiegać mogą się jedynie pełnoletni obywatele Unii Europejskiej, osoby fizyczne zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego teren objęty LSR .

Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;
5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
– Pomoc może być udzielona jedynie w przypadku gdy wnioskodawca:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;
– Operacja będąca przedmiotem wniosku zakłada:
podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;,
3) koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:
a) mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)
b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;
4) biznesplan stanowiący załącznik do wniosku jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc przyznawana jest na operacje określone w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) tj. podejmowanie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie otrzymać można na wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej, szczególnie w obszarach ważnych dla rozwoju regionu określonych w LSR.

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:
1) są zgodne z LSR;
2) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
3) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób:
A. Wstępna ocena wniosków
B. Ocena zgodności operacji z LSR, w tym z właściwym Programem (PROW)
C. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez LGD

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 3 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C oceny).

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.)
Operacja musi być zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020
Weryfikacja zgodności operacji z ww. rozporządzeniem oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 będzie odbywała się na podstawie Karty weryfikacji zgodności operacji z programem PROW 2014-2020
Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości minimalnej i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu procentowego wsparcia wskazanych dla Przedsięwzięcia 9.
Operacja musi być zgodna z LSR czyli:
– celem ogólnym: „Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023”
– celem szczegółowym: „Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023
– musi realizować wskaźniki produktu określone w LSR.

VI. Finanse

–  Maksymalna kwota premii 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

–  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100)

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

– Kryteria wyboru operacji
– Wzór wniosku o dofinansowanie
– Instrukcja wypełniania wniosku
– Wzór biznesplanu
– Informacje pomocnicze przy wypełnianiu bizneplanu
– Wzór umowy o przyznaniu pomocy
– Wzór wniosku o płatność
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
– Lokalna Strategia Rozwoju
– Regulamin Rady

Komplet dokumentów składanych w ramach naboru stanowią:

  •  formularz wniosku o przyznanie pomocy podpisany przez osobę/y upoważnioną/e,
  • biznesplan,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • załączniki do wniosku i biznesplanu (zgodnie z listą załączników zawartą we wniosku)
  • dokumenty niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy

W/w dokumenty dostępne są na stronie internetowej LGD: su-se.pl oraz w biurze LGD.

Inne ważne informacje
–  Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.
– Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Regulaminie Rady stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
– Pytania dotyczące naboru prosimy kierować: 
Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
Biuro w Suwałkach – Ul. Kościuszki 71 16-400 Suwałki
tel.: (87) 565 53 64
Biuro w Sejnach – Ul. Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny
tel: (87) 735 13 89
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
Powiększ
  • A  A  A  A  
Kalendarz
Marzec 2024
P W Ś C P S N
« Paź    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031